30.9.2 Spring Data LDAP仓库

Spring Data包含了支持LDAP的仓库。Spring Data LDAP的详细情况,请查看他们的参考文档

你也可以像其它Spring Bean一样,注入一个自动配置的LdapTemplate实例。

@Component
public class MyBean {

  private final LdapTemplate template;

  @Autowired
  public MyBean(LdapTemplate template) {
    this.template = template;
  }

  // ...

}

最后更新于