54.2.9 SignalFx

SignalFx注册表定期将度量数据推送到SignalFx。要将度量数据导出到SignalFx,必须提供您的访问令牌:

management.metrics.export.signalfx.access-token=YOUR_ACCESS_TOKEN

你还可以更改度量数据发送到SignalFx的时间间隔:

management.metrics.export.signalfx.steps=30s

最后更新于